Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Rett ry, ja kansainvälisissä yhteyksissä käytetään epävirallisena nimenä Rett Finland.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa elämän laatua, edistää tasavertaista elämää ja tukea kuntoutuksen järjestämistä henkilöille, joilla on Rettin oireyhtymän, autismin kirjon tai muun vastaavan tilan aiheuttama laaja-alainen neurologisen kehityksen häiriö, toimia näiden henkilöiden ja heidän omaistensa edunvalvontajärjestönä sekä edistää kuntoutuksen, integraation, avohoidon ja asumispalvelujen kehittämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. toimii kohderyhmänsä, näiden perheiden sekä kuntoutuksesta ja hoidosta vastaavien tahojen yhdyssiteenä,
 2. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
 3. järjestää koulutusta jäsenilleen, omaisille, sosiaali-, terveydenhoito- ja koulualan työntekijöille sekä vapaaehtoisille ja muille kiinnostuneille,
 4. järjestää kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta ja muita tukipalveluja,
 5. edistää kuntoutusta, avohoitoa ja asumispalveluja koskevaa tutkimusta ja kokeilutoimintaa sekä uusien hoitomenetelmien tunnetuksi tekemistä,
 6. antaa lausuntoja ja neuvoja hoidosta ja kuntoutuksesta vastaaville tahoille, edistää
 7. lainsäädäntöä ja alan suunnitelmallista kehittämistä yhdessä muiden alan järjestöjen kanssa sekä harjoittaa muuta edunvalvontatoimintaa ja antaa tarvittaessa oikeudellista neuvontaa,
 8. harjoittaa kansainvälistä ja kotimaista yhteistyötä,
 9. järjestää tapahtumia, seminaareja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä yleisötilaisuuksia,
 10. järjestää opintomatkoja kotimaassa sekä ulkomailla,
 11. voi palkata henkilökuntaa,
 12. vaikuttaa julkisyhteisöihin taloudellisen tuen saamiseksi kohderyhmänsä jäsenten elämänlaadun parantamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi Rettin oireyhtymästä ja muista kohderyhmänsä sairauksista,
 13. tutkii ja kehittää apuvälineitä ja menetelmiä jäsentensä elämänlaadun parantamiseksi.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi:

 1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 2. järjestää keräyksiä ja arpajaisia,
 3. järjestää maksullisia tapahtumia, seminaareja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, yleisötilaisuuksia tai muita vastaavia tilaisuuksia,
 4. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita,
 5. asiainmukaisella luvalla harjoittaa kioski- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä järjestää myyjäisiä ja tarkoituksiaan edistäviä huutokauppoja,
 6. harjoittaa toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa, jakaa kunniamainintoja, -palkintoja ja  -kirjoja, ei kuitenkaan merkittäviä taloudellisia etuja jäsenilleen.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuneille eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, jonka lähipiiriin kuuluu Rettin oireyhtymän tai muun vastaavan sairauden omaava henkilö ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoitusperät. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.

Kannatusjäseneksi voivat liittyä hallituksen hyväksymät yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannatusjäsenillä ei ole kuitenkaan äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.

Yhdistys voi kokouksessaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti laaja-alaisista kehityksen häiriöistä kärsivien henkilöiden ja yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenyys on elinikäinen ja ilmainen.

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen jälkeen.

Hallitus voi valita toiminnanjohtajan ja rahastonhoitajan sekä muita toimihenkilöitä myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi tarvittaessa nimittää alaisuuteensa valiokuntia hoitamaan hallituksen niille määrittämiä tehtäviä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä on läsnä.

Yhdistyksen hallituksen kutsuu koolle vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja. Jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä kirjallisesti vaatii hallituksen kutsumista koolle, on puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsuttava hallitus koolle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

Hallituksen jäsenellä on oikeus erota kesken toimikauden ilmoittamalla siitä hallitukselle. Uusi hallituksen jäsen valitaan seuraavassa vuosikokouksessa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen äänioikeutettuja jäseniä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu sen sääntöjen ja yhdistyslain mukaan,
 2. johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten tekemien päätösten pohjalta,
 3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat,
 4. huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty,
 5. ratkaista jäsenhakemukset ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,
 6. laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kaudelle,
 7. ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja, työntekijät ja projektihenkilöstö sekä päättää näiden palkoista ja muista toimisuhteen ehdoista,
 8. valvoa toiminnanjohtajaa ja yhdistyksen muuta hallintoa,
 9. hoitaa muut hallituksen toimivaltaan kuuluvat yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä edistävät tehtävät.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous. Vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen virallisella verkkosivulla ja/tai sähköpostilla tai kirjeellä jäsenrekisterin mukaiseen osoitteeseen.

Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kuten vuosikokous.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen esityslista,
 5. esitellään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus tai tilintarkastuskertomus,
 6. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
 8. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, erikseen varsinaisille ja kannattajajäsenille,
 9. päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkioista,
 10. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
 11. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet,
 12. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 13. käsitellään muut esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty ehdotus vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ja asiat, jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa esittää käsiteltäväksi.

10§

Kaikki äänestykset toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei vähintään yksi jäsen vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksessa on kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla täysi-ikäisillä varsinaisilla jäsenillä sekä kunniajäsenillä yhtäläinen puhe-, ääni- ja esitysoikeus.

Jäsen voi edustaa kokouksessa valtakirjalla korkeintaan kolmea muuta täysi-ikäistä jäsenrekisterin mukaista jäsentä.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

11§

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä henkilö, jolle hallitus on erikseen antanut nimenkirjoitusoikeuden, kukin erikseen.

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

12§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään viimeistään kolme kuukautta ennen vuosikokousta toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

13§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa, ja muutoksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään ¾ annetuista äänistä.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

14§

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välissä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään ¾ annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan Rettin oireyhtymän, autismin kirjon sairauden tai muun vastaavan tilan omaavien henkilöiden kuntoutuksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

15§

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.

16§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.