Kuntoutus- ja palvelusuunnitelma

Eri kuntoutusmenetelmillä voidaan parantaa ja ylläpitää Rett-henkilöiden toimintakykyä. Kuntoutus pitäisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntoutuspalveluja haetaan kuntoutusasiantuntijoiden, viranomaisten ja perheen yhdessä hyväksymään kuntoutussuunnitelmaan nojautuen. Yleensä kuntoutussuunnitelman valmistelusta vastaavat sairaalan tai kunnan kuntoutustyöryhmä ja henkilökohtaiset terapeutit.

Palvelusuunnitelmaan kirjattavat tiedot

Palvelusuunnitelmaan kirjataan kuntoutusta laajemmin vammaisen henkilön tukipalveluiden tarve. Esimerkiksi oikeus henkilökohtaiseen avustajaan ja avustamistuntien määrä, avustamispalvelut koulussa, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut sekä lähitulevaisuuden apuvälinetarpeet kirjataan palvelusuunnitelmaan tarvekartoituksen jälkeen. Myös omaisten saamaa tukea kuten omaishoidontukea voidaan käsitellä palvelusuunnitelmassa. Palvelusuunnitelmaan kannattaa kirjata myös tilapäishoidon tarve. Suunnitelmaa pitää päivittää tarpeeksi usein, jotta se pysyy ajan tasalla.

Lisätietoa