Kuntoutus- ja palvelusuunnitelma

Eri kuntoutusmenetelmillä voidaan parantaa ja ylläpitää Rett-henkilöiden toimintakykyä. Kuntoutus pitäisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntoutuspalveluja haetaan kuntoutusasiantuntijoiden, viranomaisten ja perheen yhdessä hyväksymään kuntoutussuunnitelmaan nojautuen. Yleensä kuntoutussuunnitelman valmistelusta vastaavat sairaalan tai kunnan kuntoutustyöryhmä ja henkilökohtaiset terapeutit.

Apua eri terapiamuodoista

Fysioterapia, ratsastusterapia ja kommunikaatioterapia ovat keskeisiä menetelmiä kuntoutuksessa. Hyviä kokemuksia on myös musiikki- ja toimintaterapiasta. OMT-fysioterapia tukee selän kehitystä ja virheasentojen ehkäisemistä. Rett-henkilöt hyötyvät myös allasterapiasta.

Fysioterapian eri muodoilla ylläpidetään ja kehitetään liikuntakykyä ja pyritään estämään sen heikkeneminen. Kommunikaatioterapian keskeinen tavoite on puhetta korvaavien kommunikaatiomuotojen soveltaminen niin, että puhevammainen pystyisi ilmaisemaan mahdollisimman tarkasti tarpeitaan, toiveitaan ja näkemyksiään.

Kotikuntoutumenetelmät tärkeässä roolissa

Kotikuntoutusmenetelmillä on suuri merkitys Rett-henkilöiden hyvinvoinnille. Erityisesti varhaislapsuudessa on tärkeää, että kotikuntoutusmallit tukevat lapsen vuorovaikutusta hänen perheensä kanssa. Esimerkiksi jumppapallolla tasapainoilu ja pomppiminen sekä kommunikaatiokorttien käyttö voivat olla osa pienen lapsen kotikuntoutusta. Kotikuntoutuksen on tarkoitus olla antoisaa kaikille osapuolille!

Palvelusuunnitelmaan kirjattavat tiedot

Palvelusuunnitelmaan kirjataan kuntoutusta laajemmin vammaisen henkilön tukipalveluiden tarve. Esimerkiksi oikeus henkilökohtaisen avustajaan ja avustamistuntien määrä, avustamispalvelut koulussa, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut sekä lähitulevaisuuden apuvälinetarpeet kirjataan palvelusuunnitelmaan tarvekartoituksen jälkeen. Myös omaisten saamaa tukea kuten omaishoidontukea voidaan käsitellä palvelusuunnitelmassa. Palvelusuunnitelmaan kannattaa kirjata myös tilapäishoidon tarve. Suunnitelmaa pitää päivittäin tarpeeksi usein, jotta se pysyy ajan tasalla.

Lisätietoa